Przedszkole Samorządowe nr 7 w Białej Podlaskiej
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

 

    Dyżur wakacyjny

         przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

        w szkołach podstawowych

        w roku szkolnym 2022/2023

 

 

Szanowni Rodzice

 

Informujemy, że dyżur w okresie wakacji będą pełnić następujące placówki:

 

lipiec 2023 r.

 • Przedszkole Samorządowe nr 3 przy ul. Warszawskiej 19c
 • Przedszkole Samorządowe nr 14 przy ul. Łukaszyńskiej 34
 • Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Wesołej 21/23
 • Przedszkole Samorządowe nr 17 w Zespole Szkół przy ul. Zygmunta Starego 4
 • oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkół przy ul. Zygmunta Augusta 2
 • oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Leszczynowej 16

 

 sierpień 2023 r.

 • Przedszkole Samorządowe nr 6 przy ul. Łomaskiej 2D
 • Przedszkole Samorządowe nr 10 przy ul. Nowej 20/24
 • Przedszkole Samorządowe nr 11 przy ul. Sidorskiej 20
 • Przedszkole Samorządowe nr 15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Akademickiej 8
 • oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Sidorskiej 30

 

 

 

 

Zasady ogólne organizacji dyżurów wakacyjnych

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych

w roku szkolnym 2022/2023

 

 I. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCHW SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

 1. Dyżur wakacyjny jest organizowany od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r., zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, które zostały określone w zarządzeniu w sprawie ustalenia terminów przerwy w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska.
 2. Przerwy w działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych w okresie wakacyjnym związane są z prawem nauczycieli, do wykorzystania urlopu wypoczynkowego oraz koniecznością przeprowadzenia w obiektach niezbędnych napraw i remontów.
 3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych od września do czerwca. W okresie wakacyjnym realizowane są wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
 4. Po przeprowadzeniu rekrutacji na dyżury wakacyjne, zastrzega się możliwość dokonania zmian w liczbie dyżurujących oddziałów oraz w godzinach ich pracy. Sytuację tę uzależnia się od poziomu zainteresowania dyżurami oraz możliwościami organizacyjnymi placówek oświatowych.

 II. ORGANIZACJA NABORU DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY

 

 1. Na czas dyżuru wakacyjnego przyjmowane są wyłącznie dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na dyżur jest niezaleganie w placówce macierzystej z opłatami za żywienie oraz świadczenia udzielane ponad pięciogodzinny bezpłatny pobyt w placówce.
 2. W pierwszej kolejności do korzystania z usług przedszkolnych w okresie wakacyjnych uprawnione są dzieci, których rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, pozostają w zatrudnieniu i nie korzystają w tym czasie z urlopu wypoczynkowego lub wychowawczego, tym samym nie będący w stanie zapewnić opieki dziecku.
 3. Warunkiem objęcia dziecka dyżurem wakacyjnym jest złożenie w placówce organizującej w danym okresie dyżur Wniosku, którego wzór określa Dyrektor dyżurującej  placówki. Do Wniosku należy załączyć inne wymagane w danej placówce dokumenty (np. klauzula RODO, upoważnienie do odbioru dziecka).Druk Wniosku, jak również wymagane załączniki publikowane są na prowadzonej przez jednostkę stronie internetowej.
 4. W przypadku liczby zgłoszeń przewyższającej liczbę miejsc w dyżurującej placówce o przyjęciu dziecka na dyżur będą decydować kolejno kryteria:
 • oboje rodzice lub samotnie wychowujący rodzic pozostają w zatrudnieniu i nie planują we wnioskowanym okresie urlopu wypoczynkowego;
 • kolejność złożenia wniosku zgłoszeniowego do danej placówki.

 

 1. Wnioski zgłoszeniowe można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej do placówki, dyżurem której rodzic lub opiekun jest zainteresowany, w terminie od 4 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.Rodzic zainteresowany korzystaniem przez dziecko z opieki w trakcie dyżurowania kilku placówek, winien złożyć wnioski do każdej z nich odrębnie.
 2. Dyrektor placówki od dnia przyjęcia Wniosku do dnia ogłoszenia listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur, ma prawo do weryfikacji danych zawartych we Wniosku w zakresie uczęszczania dziecka do placówki prowadzonej przez Gminę Miejską Biała Podlaska, jak również niezalegania w opłatach za żywienie oraz świadczenia dodatkowe. Na żądanie Dyrektora rodzice winni przedłożyć również zaświadczenie o zatrudnieniu, wraz z informacją o niekorzystaniu, w czasie wnioskowanego dyżuru, z urlopu wypoczynkowego i/lub wychowawczego.
 3. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur zostanie podana do wiadomości publicznej przez placówkę w terminie do dnia 15 czerwca 2023 r.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są potwierdzić wolę korzystania z dyżuru wakacyjnego w każdej z placówek w terminie do dnia 20 czerwca 2023 r. do godziny 14:00. Brak potwierdzenia będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
 5. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego w  5 terminu, może nastąpić w przypadku posiadania przez  placówkę wolnych miejsc.  
 6. Ilość miejsc w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych została określona przez dyrektorów placówek w porozumieniu z Prezydentem Miasta Białą Podlaska, uwzględniając realne możliwości organizacyjne placówek. W przypadku konieczności zwiększenia liczby funkcjonujących oddziałów, decyzje w tym zakresie będą rozważane po przeprowadzeniu rekrutacji wakacyjnej.
 7. Czas pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w trakcie dyżurów wakacyjnych ustala się w godzinach od 7:00 do 16:00.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami obowiązują przepisy zawarte w statucie i regulaminach wewnętrznych dyżurującej placówki.

 

Wymagane dokumenty:

  Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2023

  Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców – dyżur wakacyjny 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZA RODZICÓW I DZIECI 

DO UDZIAŁU

W RODZINNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

 „EMOCJE W OBIEKTYWIE"

 

Zadaniem konkursowym jest zarejestrowanie techniką fotograficzną

emocji, przeżyć lub nastrojów

związanych z różnymi sytuacjami i zachowaniem

 

SZCZEGÓŁY ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE

 

Celem konkursu jest:

 • prezentacja dziecięcych emocji poprzez różne formy zdjęć,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności,
 • umiejętność otwartego przekazywania uczuć,
 • uczenie się wyrażania swoich uczuć i panowania nad różnego rodzaju emocjami,
 • wzmocnienie więzi międzypokoleniowych, więzi z rodzicami,
 • rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie podstawowych uczuć i emocji,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania emocji poprzez fotografię.

Warunki konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym
 • Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie w określonym terminie zdjęcia w formacie A5 lub A4
 • Prace fotograficzne mogą być inspirowane emocjami, szczególnym wydarzeniem w rodzinie, wspólnie spędzonym czasem
 • Do fotografii należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz zezwolenie na przetwarzanie danych z oryginalnym podpisem opiekuna prawnego dziecka.
 • Prace należy przynieść do Przedszkola Samorządowego nr 7 im. Dębowa Kraina w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej ul. Waryńskiego 1
 • Konkurs będzie rozstrzygany jeżeli wpłynie co najmniej 5 prac
 • Termin składania prac do 31 maja 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

 • O rozstrzygnięciu konkursu i jego terminie poinformujemy drogą mailową lub telefonicznie
 • Osoby odpowiedzialne: nauczycielki przedszkola Marta Jarzęcka, Magdalena Gregorczuk

 

Serdecznie zapraszamy do udziały w konkursie.

 

Załącznik nr 1

 

Karta zgłoszenia

 

 1. Imię i nazwisko uczestnika (dziecka)

………………………………….………………………………………………………………………………………

 1. Nazwa i adres przedszkola, nazwa grupy

          ……………………………………………………..………………………………………………………………………..

 1. Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)

     ……………………………………………………………………………………………………………………………….…

 

Załącznik nr 2:

 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych)  na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

……………….………..…………………………………………………………………………………………………………….…….

w wewnątrz przedszkolnym konkursie fotograficznym „ Emocje w obiektywie”

organizowanym przez Przedszkole Samorządowe nr 7 im. Dębowa Kraina

w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka

( imię i nazwisko, wiek, nazwa grupy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

w celach wynikających z organizacji konkursu,  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.

o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z2018r., poz.1000).

 

Wyrażam zgodę  na umieszczenie wizerunku i danych osobowych laureatów konkursu na stronie internetowej placówki.

 

…………………..……….....………….. 

                ( miejscowość, data )

……………………………………………..……………………….    
        (czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

 

 

 

"Jedynie prawdziwy człowiek

zauważy potrzeby drugiego człowieka,

jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie dłoń,

pomocną dłoń..."

 

SZANOWNI RODZICE,

KOCHANE PRZEDSZKOLAKI!!!

 

Z RADOŚCIĄ INFORMUJEMY, IŻ NASZE PRZEDSZKOLE ZDOBYŁO

I MIEJSCE

W KONKURSIE  „NAKRĘCAMY SERCA Z TRÓJKĄ”

ORGANIZOWANYM PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3

POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA

MICHAŁA LITWINIUKA.

Z POMOCĄ PAŃSTWA NAZBIERALIŚMY

219 KG NAKRĘTEK,

KTÓRE ZOSTAŁY PRZEKAZANE NA WSPARCIE LECZENIA

CHOREGO BARTKA.

W IMIENIU CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ

SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM RODZICOM

ZA DOSTARCZENIE

BAAARDZO DUUUŻEJ ILOŚCI NAKRĘTEK.

Drodzy Rodzice!

W piątek- 21  kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi.

Mile widziany będzie zielony element w stroju dziecka.

Dziękujemy!

 

25 kwietnia 2023 r. (wtorek)
w przedszkolu będzie fotograf.
Zaraz po śniadaniu rozpocznie się
sesja zdjęciowa poszczególnych grup. 

ZAKUP ZDJĘĆ DOBROWOLNY.

Prosimy, aby w tym dniu

ubrać dzieci według własnego uznania.