Ogólna charakterystyka dziecka trzyletniego

Wiek trzech lat, to okres, kiedy maluchy zaczynają uświadamiać sobie, czego chcą. Ich pewność ruchów, umiejętność wypowiadania się i formułowania myśli są na tyle wystarczające, by mogły realizować niektóre swoje potrzeby.  Dzieci trzyletnie łatwo ulegają zmęczeniu lecz szybko regenerują swe siły. Bardzo krótko potrafią skupić się na jednym przedmiocie. Kontakty dzieci 3 – letnich z otoczeniem utrudnia ich mało jeszcze komunikatywna mowa, w tym okresie dzieci intensywnie rozwijają swój słownik, utrwalają się niektóre formy współżycia z rówieśnikami i z dorosłymi oraz formy wyrażania emocji.  Trzylatki najchętniej bawią się samotnie lub we dwójkę. Nie potrafią bawić się jeszcze razem choć chętnie obok siebie przebywają. Dzieci w tym wieku dopiero  uczą się uzgadniać czynności, wspólnie pokonywać trudności, przejmują od innych pomysły zabaw.

Rozwój moralny polega na przyswajaniu różnorodnych reguł form postępowania i zastosowaniu ich w stosunkach międzyludzkich. Dziecko stopniowo przyswaja sobie normy i reguły postępowania uczy się postępować zgodnie z nimi. Małe dziecko nie ma wrodzonego poczucia dobra i zła. W tym stadium dziecko przyjmuje określone normy i zasady postępowania narzucone mu przez dorosłych. Przestrzega ich nie dlatego, że uważa zachowanie norm za wartościowe, lecz po to, by sprostać wymaganiom dorosłych, gdyż są oni dla dziecka autorytetem i wzorem właściwego postępowania.

W celu poznania właściwych norm współżycia społecznego ich przestrzegania niezbędne jest pewne zdyscyplinowanie dzieci zgodne z ich możliwościami rozwojowymi. Aby to osiągnąć należy ustalić najważniejsze zasady i zwyczaje obowiązujące w zabawie, we wzajemnym współżyciu.

Wiek 3-lat cechuje duże zróżnicowanie życia uczuciowego. Można zaobserwować w zachowaniu się dzieci takie uczucia jak: gniew, strach, radość, wstyd, niechęć czy tez zazdrość. Emocje silne gwałtowne choć krótkotrwałe, łatwo u dziecka powstają i wybuchają na zewnątrz. Często trwają tylko kilka minut, nagle powstają i nagle się kończą. Dziecko przechodzi łatwo z jednego nastroju emocjonalnego w drugi, diametralnie od niego różny.